Kalinga University

Kalinga University was established in the year 2003 under Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 at Raipur,Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY
Village:- Kotni
Post:-Palaud
Thasil - Aarang
Naya Raipur. 492 101
Mail ID:- info@kalingauniversity.org

Web : http://kalingauniversity.org/